Załącznik nr 3 do Dekretu Dyrektora Caritas Diecezji Gliwickiej z dnia 19 września 2013 r.

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka obowiązująca
w Żłobku „Dzieciątka Jezus”

1. Przyprowadzanie dziecka do Żłobka „Dzieciątka Jezus”
1.1. Rodzice ( opiekunowie prawni) przyprowadzający i odbierający dziecko ze Żłobka
„Dzieciątka Jezus” odpowiedzialni są za jego bezpieczeństwo w drodze do żłobka
i ze żłobka do domu.
1.2. Rodzice (opiekunowie prawni) osobiście powierzają dziecko wychowawcy,
opiekunowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni.
1.3. Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone
przez dziecko przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć
zagrożenie.
1.4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzić do żłobka dziecko
zdrowe i czyste.
1.5. W dniu przyjęcia dziecka do żłobka należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie
o stanie zdrowia dziecka.
1.6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do żłobka.
Dyrektor oraz osoba upoważniona ma prawo nie przyjąć chorego dziecka do żłobka.
1.7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka
i udzielenie wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy
zgłaszać pisemnie i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
1.8. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani
są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego zakończenie
leczenia.
1.9. Do żłobka dzieci nie mogą przynosić własnych słodyczy, jedzenia, napojów, a także
zabawek oraz innych przedmiotów.
2. Odbieranie dziecka ze Żłobka „Dzieciątka Jezus”
2.1. Dziecko odbierane jest ze żłobka tylko przez rodziców (opiekunów prawnych).
2.2. Wydanie dziecka innym osobom, niż wskazanym w karcie zgłoszenia dziecka, może
nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodzica
(opiekuna prawnego) z podaniem danych osobowych i numerem dowodu osobistego.
Wypełnione upoważnienie rodzice przekazują osobiście personelowi żłobka.
2.3. Dziecko nie będzie wydane za pośrednictwem upoważnienia telefonicznego.
2.4. Dziecko zostanie wydane tylko osobie pełnoletniej.
2.5. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało
wyjść ze żłobka z osobą upoważnioną, dziecko nadal pozostanie pod opieką
personelu żłobka, który niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu
ustalenia dalszego postępowania.
2.6. Upoważnienia obowiązują przez cały okres uczęszczania dziecka do żłobka. Mogą
jednak w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.
2.7. Opiekun, wychowawca może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan
osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał na upojenie alkoholowe,
zażycie środków odurzających oraz gdy będzie wątpliwość zapewnienia dziecku
bezpiecznej drogi do domu. W takim przypadku personel żłobka ma obowiązek
zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy.
2.8. Rodzice (opiekun prawny) lub osoby upoważnione odbierają dziecko poprzez
zgłoszenie personelowi żłobka odbioru.
3. Procedura postępowania w przypadku nie odebrania dziecka ze Żłobka „Dzieciątka
Jezus”
3.1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka
wychowawca, opiekun zobowiązany jest powiadomić rodziców (opiekuna
prawnego), osobę upoważnioną do odbioru o zaistniałym fakcie.
3.2. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać
informacji o miejscu pobytu rodziców (opiekunów prawnych) lub osób
upoważnionych, wychowawca oczekuje w placówce 1 godzinę. Po upływie tego
czasu powiadamia Dyrektora.
3.3. Dyrektor żłobka podejmuje decyzję o poinformowaniu dyżurnego Komisariatu Policji
o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
4. Postanowienia końcowe.
4.1. Z procedurą dotyczącą przyprowadzania i odbierania dzieci przyjętych do żłobka
zostali zapoznani wszyscy pracownicy żłobka oraz rodzice (opiekunowie prawni).
Fakt ten zaświadczają własnoręcznym podpisem.