Załącznik nr 2 do Dekretu Dyrektora Caritas Diecezji Gliwickiej z dnia 19
września 2013 r.

Regulamin Żłobka „Dzieciątka Jezus”

I. OGÓLNE
Regulamin działa w oparciu o:
 Statut Caritas Diecezji Gliwickiej
 Statut Domu Dziennego Pobytu „Rodzina”
 Statut Żłobka „Dzieciątka Jezus”

II. CELE
1. Profesjonalna opieka nad Dzieckiem i wsparcie w jego prawidłowym rozwoju i edukacji
2. Ukierunkowywanie Dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społecznokulturowym
i przyrodniczym.
3. Wykształcenie prawidłowych nawyków i zachowań.

III. ZADANIA
1. Żłobek „Dzieciątka Jezus” sprawuje funkcję edukacyjno-wychowawczą.
2. Personel Żłobka „Dzieciątka Jezus” pracuje zgodnie z wartościami domu rodzinnego.
3. Żłobek „Dzieciątka Jezus” stwarza warunki do uczestnictwa Dzieci w realizowaniu
się i wypowiadaniu w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

IV. ORGANIZACJA
1. Żłobek otwarty jest w dni robocze w godzinach od 6:00 do 17:00;
2. Żłobek działa 12 miesięcy w roku. Dni wolne to święta ustawowo wolne od pracy.
3. Pobyt dziecka w Żłobku „Dzieciątka Jezus” jest odpłatny.
4. Opłat można dokonywać przelewem lub przekazem pocztowym (druki w sekretariacie)
na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy.
5. Każdego dnia dzieci otrzymują 4 posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek
+ darmowe przekąski i napoje.
6. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, ustalony z uwzględnieniem
wymagań zdrowotnych , higieny osobistej i potrzeb dzieci w danej grupie wiekowej.
7. Dla urozmaicenia pobytu dzieci w placówce proponujemy organizowanie okresowo
dodatkowych zajęć dydaktycznych, o ich charakterze oraz ewentualnej odpłatności
poinformujemy rodziców/ opiekunów.
8. Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązani są do jego odbioru
jak najszybciej (najlepiej w ciągu 90 minut).W razie braku możliwości skontaktowania
się z rodzicem lub nie zgłoszenia się po chore dziecko DYREKCJA wzywa lekarza –
koszt wizyty pokrywają rodzice.
9. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie będzie przyjęte do żłobka (decyzje
podejmuje Dyrektor lub osoba upoważniona).
10. W przypadku ciągłej nieobecności Dziecka zgłoszonej najpóźniej drugiego dnia
nieobecności odliczona jest stawka żywieniowa za każdy dzień jego nieobecności,
(licząc od 2-go dnia jego nieobecności – reguluje cennik).
11. W przypadku braku wpłaty czesnego w terminie Rodzicom nie przysługuje zwrot
wynikający z odliczeń stawki żywieniowej z tytułu nieobecności dziecka.
12. W przypadku miesięcznej nieobecności Dziecka zgłoszonej przynajmniej z
dwutygodniowym wyprzedzeniem stosuje się zawieszenie umowy, której opłaty reguluje
cennik stanowiący integralną część wniosku o zawieszenie umowy.
13. Za nieodebranie dziecko po godz.17:00 obciąża się Rodziców kwotą wg. Cennika
za każdą rozpoczętą godzinę.
14. Zwroty wynikające z punktu 10, 12. niniejszego regulaminu przysługują tylko za dni
zgłoszone personelowi żłobka.
15. Ważne sprawy dotyczące funkcjonowania żłobka będą przekazywane na tablicy ogłoszeń
lub osobiście Rodzicom (lub opiekunom prawnym).
16. Dzieci łączone są w grupy wg. wieku i potrzeb rozwojowych.
17. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie żłobka pod
opieką Rodzica lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką
Rodzica rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania Dziecka pod opiekę
personelu oraz popołudniu w trakcie odbierania Dziecka, od momentu zabrania
go z grupy.

V. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
1. Do odebrania Dziecka upoważnieni są Rodzice lub Osoby będące prawnymi opiekunami
Dziecka oraz Opiekunowie wskazani przez Rodziców pisemnie (specjalny druk).
2. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego Dziecko.
3. Osobom w stanie nietrzeźwym i niepełnoletnim Dzieci nie będą wydawane.
4. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do Żłobka „Dzieciątka Jezus” zdrowe Dziecko.
Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.
5. Żłobek „Dzieciątka Jezus” zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić
Dziecku bezpieczeństwo w czasie opieki sprawowanej przez żłobek.
6. Dla zapewnienia Dzieciom całkowitego bezpieczeństwa w ośrodku, zainstalowany jest
monitoring.
7. Żłobek „Dzieciątka Jezus” ubezpiecza wszystkie Dzieci objęte opieką od nieszczęśliwych
wypadków.
8. Ważne sprawy dotyczące Dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom
z poszanowaniem prawa do prywatności.

VI. OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU „DZIECIĄTKA
JEZUS”
1. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Żłobku „Dzieciątka Jezus” jest: złożenie
wypełnionej karty zgłoszeniowo- informacyjnej, podpisanego regulaminu oraz umowy,
wpłacenie wpisowego oraz terminowe uiszczanie czesnego (wpisowe w dniu podpisania
umowy).
2. Wpisowe (szczegóły reguluje cennik) jest bezzwrotne. Jest to opłata jednorazowa
za przygotowanie miejsca dla Dziecka.
3. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy, a jego wysokość za dany rok szkolny ustalana jest
do końca sierpnia.
4. Opłaty za pobyt Dziecka w żłobku należy uiszczać z góry za dany miesiąc w terminie do
5 dnia każdego miesiąca.
5. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do żłobka, Rodzice powinni poinformować
na piśmie z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania
odpłatności za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija dwutygodniowy
okres wypowiedzenia.
6. Czesne obejmuje: pobyt Dziecka w Żłobku „Dzieciątka Jezus”, wyżywienie,
ubezpieczenie NNW, artykuły papiernicze i higieniczne, zajęcia plastyczne (wyjścia,
wycieczki i wyjazdy za dodatkową opłatą).
7. Personel Żłobka „Dzieciątka Jezus” nie podaje Dzieciom lekarstw.
8. Dzieci łączone są w grupy. Jako kryterium brany pod uwagę jest wiek i potrzeby
rozwojowe Dziecka.
9. Opłaty za pobyt w Żłobku „Dzieciątka Jezus” reguluje Cennik, który jest integralną
częścią Regulaminu. Podpisanie umowy oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu
oraz cennika.
10. Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Żłobku „Dzieciątka Jezus”
11. Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na umieszczenie zdjęć z zajęć prowadzonych z ich
dziećmi na stronie internetowej WWW.
12. Wyprawka powinna zawierać:
 buty zmienne ( najlepiej na rzepy);
 ubranie na zmianę (wierzchnie i bielizna osobista)
 szczoteczkę i pastę do zębów
 ubiór sportowy na zajęcia z gimnastyki (dotyczy najstarszej grupy)
 środki higieniczne w przypadku alergii dziecka

VII. OBOWIĄZKI RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH
RODZICE zobowiązują się do:
1. Wypełnienia karty zgłoszeniowo- informacyjnej, która stanowi integralną część umowy,
2. Terminowego uiszczenia opłat.
3. Współpracy ze żłobkiem i przestrzegania regulaminu Żłobka „Dzieciątka Jezus”
w procesie opiekuńczo – wychowawczym i dydaktycznym.
4. Przyprowadzanie dzieci w godzinach od 6.00 do 9.00 i ich odbiór do godziny 17:00.
5. Dostarczyć, z chwilą przyprowadzenia dziecka po raz pierwszy do Żłobka „Dzieciątka
Jezus” zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać
do placówki.
6. W przypadku nieobecności dłuższej jak 5 dni roboczych spowodowanej niedyspozycją
lub chorobą dziecka, na prośbę pracownika Żłobka „Dzieciątka Jezus” należy dostarczyć
każdorazowo zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do
placówki.
7. Przedstawienia informacji nt. szczepień Dziecka.
8. Przestrzegania zarządzeń Żłobka „Dzieciątka Jezus” mających na celu dbałość o
bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do placówki, w tym zasad
związanych z przyprowadzaniem zdrowych dzieci do żłobka .

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne
ustalenia między Dyrekcją Żłobka „Dzieciątka Jezus” a Rodzicami.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku.