Załącznik nr 1 do Dekretu Dyrektora Caritas Diecezji Gliwickiej z dnia 19 września 2013 r.

STATUT Żłobka „Dzieciątka Jezus”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1
1. Żłobek „Dzieciątka Jezus” jest komórką organizacyjną Domu Dziennego Pobytu
„Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej z siedzibą w Zabrzu ul. Wolności 586.
2. Nazwa żłobka brzmi: Żłobek „Dzieciątka Jezus”.
3. Żłobek mieści się w Zabrzu, ul. Wolności 586.
4. Terenem działania Żłobka „Dzieciątka Jezus” jest miasto Zabrze.
§ 2
1. Siedzibą żłobka jest Dom Dziennego Pobytu „RODZINA” Caritas Diecezji Gliwickiej
ul. Wolności 586, 41-806 Zabrze.
2. Organem zarządzającym żłobka jest
Dyrektor Domu Dziennego Pobytu „RODZINA” Caritas Diecezji Gliwickiej
3. Żłobek „Dzieciątka Jezus” działa w oparciu o wartości i zasady katolickiej nauki
społecznej. Szeroko pojęte „dobro człowieka” szczególnie w wieku najmłodszym,
stanowi podstawową zasadę jego działania.
§ 3
1. Żłobek „Dzieciątka Jezus” używa pieczęci podłużnej następującej treści:
Żłobek „Dzieciątka Jezus”
Dom Dziennego Pobytu „Rodzina”
Caritas Diecezji Gliwickiej
ul. Wolności 586
41 – 806 Zabrze

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ŻŁOBKA „DZIECIĄTKA JEZUS”
§ 4
1. Żłobek „Dzieciątka Jezus” realizuje odpłatną działalność w zakresie opieki nad
dzieckiem w wieku od 1 roku do 3 lat.
2. Żłobek „Dzieciątka Jezus” realizuje cele:
a) sprawowanie opieki nad dziećmi i zapewnienia im bezpieczeństwa oraz
optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju, psychoruchowego
b) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
c) naukę samodzielności,
d) wspomaganie twórczego rozwoju,
e) kształtowanie i rozwijanie zainteresowań,
f) organizowanie procesu opiekuńczego i wychowawczo – dydaktycznego
w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
g) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym
potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem
społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
h) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia działań opiekuńczo
wychowawczych.

ROZDZIAŁ III
ZADANIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE ORAZ
BEZPIECZEŃSTWO W ŻŁOBKU „DZIECIĄTKA JEZUS”
§ 5
1. Podstawowe formy sprawowania opieki nad dzieckiem w Żłobku „Dzieciątka Jezus”:
a) opieka dzienna nad dzieckiem: opiekuńczo – wychowawcza,
b) zapewnienie dzieciom warunków bytowania zbliżonych do warunków
domowych,
c) zapewnienie dzieciom wyżywienia (według indywidualnych potrzeb),
d) zapewnienie zmiany odzieży w szczególnych wypadkach i niezbędnym
zakresie,
e) dbanie o higienę osobistą dzieci.
2. Dodatkowe formy sprawowania opieki nad dzieckiem w Żłobku „Dzieciątka Jezus”:
a) zajęcia zorganizowane,
b) zajęcia stymulujące organizowane w małych zespołach,
c) zajęcia indywidualne,
d) spontaniczna działalność dzieci,
e) zabawa,
f) twórczość artystyczna,
g) spacery i wycieczki,
h) imprezy okolicznościowe,
i) zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców lub opiekunów, po
uprzednim poinformowaniu o nich na tablicy ogłoszeń.
§ 6
1. Wobec rodziny (opiekunów prawnych) Żłobek „Dzieciątka Jezus” pełni funkcję
doradczą, wspiera działania wychowawcze poprzez:
a) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka,
b) informowanie na bieżąco o etapach rozwoju dziecka,
c) relacjonowanie wszelkich, codziennych osiągnięć i postępów dziecka
d) uzgadniane wspólnie z rodzicami kierunków i zakresów zadań realizowanych
w żłobku.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do złożenia pisemnych oświadczeń
o upoważnieniu wskazanych przez nich osób do przyprowadzania i odbierania dzieci
z żłobka, a także o odpowiedzialności za opiekę nad dziećmi w drodze z żłobka do domu.
3. Rodzice (opiekunowi prawni) oraz upoważnione przez nich osoby są odpowiedzialni
za bezpieczeństwo dziecka na terenie żłobka do momentu przekazania dziecka
opiekunowi oraz od momentu odbioru dziecka od opiekuna.
4. Osoby niepełnoletnie oraz osoby w stanie nietrzeźwym nie są uprawnione
do przyprowadzania i odbierania dzieci z żłobka.
§ 7
1. Każda grupa powierzona jest jednemu lub dwóm opiekunom.
2. W każdej grupie może być zatrudniona pomoc wychowawcza, która współdziała
z opiekunem, wychowawcą w zakresie opieki nad dzieckiem.
3. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym
a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
4. Żłobek „Dzieciątka Jezus” zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu
na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem żłobka (spacery).
5. Żłobek „Dzieciątka Jezus” ubezpiecza wychowanków od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
6. Wszyscy pracownicy żłobka zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP
i przeciwpożarowych.
7. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do poddawania się właściwym badaniom
lekarskim.
§ 8
1. Do obowiązków opiekunów i wychowawców należy:
a) dbałość o bezpieczeństwo dziecka na terenie placówki,
b) realizacja obowiązującego programu wychowawczego i dydaktycznego,
c) systematyczne przygotowywanie się do prowadzonych zajęć,
d) dostrzeganie i dbanie o zaspakajanie potrzeb emocjonalnych
i psychofizycznych dziecka,
e) ścisła współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczych,
f) systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
g) przestrzeganie tajemnicy dotyczącej dziecka i jego rodziny,
h) dbałość o powierzone mu mienie,
i) uczestniczenie w tworzeniu właściwej atmosfery pracy,
j) wyjaśnianie przyczyny, nieprawidłowości i odchyleń w rozwoju oraz
podejmowanie działań kompensacyjnych wobec dzieci, które tego potrzebują,
k) podejmowanie działań stymulujących rozwój zainteresowań i zdolności
w stosunku do dzieci, których możliwości rozwojowe są wyższe
od przeciętnych.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY ŻŁOBKA „DZIECIĄTKA JEZUS”
§ 9
1. Zajęcia w Żłobku „Dzieciątka Jezus” trwają cały rok kalendarzowy za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy i świąt.
2. Żłobek czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 17.00.
3. Organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, prawidłowego rozwoju dziecka oraz
oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, wychowawca, opiekun któremu powierzono
opiekę nad daną grupą, ustala dla tej grupy szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem
potrzeb i zainteresowań dzieci.
5. Dzieci przyjęte do żłobka korzystają z 4 posiłków dziennie + darmowe przekąski
i napoje.
§ 10
1. Wysokość opłat za pobyt dziecka w Żłobku „Dzieciątka Jezus” ustala Dyrektor, zgodnie
z wcześniej ustaloną taryfą opłat.
2. Odpłatność za pobyt w Żłobku „Dzieciątka Jezus” wnosi się do 5 dnia każdego miesiąca
za miesiąc bieżący.
3. Wysokość wpłat rodziców obejmuje opłatę stałą i opłatę za wyżywienie
a) opłata stała jest niezależna od obecności dziecka w żłobku, obowiązuje
w każdym miesiącu;
b) opłata za wyżywienie jest zależna od obecności dziecka w żłobku.
Nieobecność powinna być zgłoszona w pierwszym dniu nieobecności do godz.
9.00.
4. Regulacja opłat w razie nieobecności dziecka zgodna z Regulaminem, stanowiącym
załącznik do niniejszego Statutu.
§ 11
1. Żłobek „Dzieciątka Jezus” nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy
wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.
§ 12
2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka „Dzieciątka Jezus” jest:
b) złożenie formularza rejestracyjnego;
c) zapoznanie się i podpisanie regulaminu;
d) zapoznanie się i podpisanie umowy;
e) wpłacenie wpisowego (jednorazowa, bezzwrotna opłata);
f) dostarczenie wyprawki dla dziecka, zgodnie z listą zawartą w Regulaminie,
stanowiącym załącznik do niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ V
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ŻŁOBKA „DZIECIĄTKA JEZUS”
§ 13
1. Do Żłobka „Dzieciątka Jezus” uczęszczają dzieci od 1 roku życia do 3 lat.
2. Do żłobka przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny, na podstawie kart zgłoszeń
składanych przez rodziców (opiekunów prawnych), a także w ciągu całego roku
szkolnego, z chwilą zwalniania miejsc.
3. Wychowankowie Żłobka „Dzieciątka Jezus” mają prawo:
a) do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo –
dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) do ochrony przed wszelkimi formami przemocy, ochrony i poszanowania
godności osobistej,
c) do życzliwego i indywidualnego traktowania w trakcie procesu opiekuńczo –
wychowawczo – dydaktycznego,
d) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
e) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,
f) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
g) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
h) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
i) posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może
się zwrócić,
j) badania i eksperymentowania,
k) doświadczenia konsekwencji własnego zachowania ograniczonego względami
bezpieczeństwa,
l) różnorodnego, bogatego na bodźce i poddającego się procesom twórczym
otoczenia,
m) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
n) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki
regulowania własnych potrzeb,
o) zdrowego jedzenia.
4. Wychowankowie Żłobka „Dzieciątka Jezus” maja obowiązek:
a) współdziałania z wychowawcami i opiekunami w procesie wychowania
nauczania i opieki,
b) szanowania wytworów innych dzieci,
c) przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.

ROZDZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
§ 12
1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:
a) poznania treści statutu i regulaminu Żłobka „Dzieciątka Jezus”,
b) pełnej informacji dotyczącej dziecka,
c) Kontaktu z Dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich
opinii lub rozwiązywania problemów,
d) Uczestniczenia w zebraniach, imprezach okolicznościowych, uroczystościach
organizowanych przez Żłobek „Dzieciątka Jezus”,
2. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do:
a) punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci,
b) wprowadzania dziecka do budynku i przekazywania go pracownikowi żłobka,
c) terminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w Żłobku „Dzieciątka Jezus”,
według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący,
d) informowania wychowawców i opiekunów o zmianie adresu zamieszkania lub
telefonu kontaktowego,
e) przestrzegania ustalonych terminów spotkań i rozmów indywidualnych
z opiekunem, wychowawcą dziecka,
f) zapoznania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń
dla rodziców (opiekunów prawnych),
g) informowania opiekuna, wychowawcy o zmianach dotyczących zdrowia
dziecka i natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez
placówkę niedyspozycji dziecka.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
1. Dyrekcja ma prawo do zatrudniania opiekunów i wychowawców oraz pracowników
administracyjnych i porządkowych w celu właściwego funkcjonowania Żłobka
„Dzieciątka Jezus”
2. Dyrekcja ma prawo do zawierania umów z innymi instytucjami, spółdzielniami
oraz zlecanie prac na rzecz Żłobka „Dzieciątka Jezus”
3. Wszystkich pracowników Żłobka „Dzieciątka Jezus” oraz rodziców (opiekunów
prawnych) obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach.
4. Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku