Dzienny Dom Pobytu "RODZINA" Caritasu Diecezji Gliwickiej realizuje projekt pn.: Ergonomiczna praca w Domu Dziennego Pobytu "Rodzina", nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.08.03.02-24-0064/23.

Celem projektu jest wdrożenie działań ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej w DDP "Rodzina" Modernizacja stanowisk pracy wykazanych we wniosku o dofinansowanie, szkolenia i działania w ramach WLB pozwolą na zredukowanie czynników mogących powodować u pracowników dolegliwości zdrowotne związane z układem mięśniowo-szkieletowym, pokarmowym oraz nerwowym. Pracownicy zostaną przeszkoleni z radzenia sobie z niekorzystnymi czynnikami zdrowotnymi zidentyfikowanymi w związku z pracą,tak by ograniczyć ich negatywny wpływ na organizm. Programem zostaną objęci pracownicy jednostki organizacyjnej Caritasu Diecezji Gliwickiej - 37os.(30K i 7M ) zatrudnieni na umowę o pracę w województwie śląskim na min.1/2 etatu. W ramach projektu stanowiska pracy zostaną wyposażone w ergonomiczny i ponadstandardowy sprzęt oraz zostaną przeprowadzone szkolenia i działania WLB w zależności od potrzeb wykazanych w Analizie. Projekt realizowany jest od 01.09.2023r.do 30.11.2023r. w Zabrzu w województwie śląskim.

"Dofinansowanie projektu: 178 400,49 PLN"