Dom Dziennego Pobytu „Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej
ul. Wolności 586, 41-806 Zabrze
 

 

Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage'ów: Żłobek "Dzieciątka Jezus", Żłobek "Bożego Miłosierdzia" lub Żłobek "Misiowa Kraina", poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, albo 
 • opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’ach.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Dziennego Pobytu „Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej, ul. Wolności 586, 41-806 Zabrze, adres e-mail: kontakt@dom-rodzina.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem Administratora lub e-mail: iod@kwiecienipartnerzy.pl.
 3. Informacje ogólne:
  • Działanie naszych fanpage’ów jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka;
  • Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook;
  • Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych;
  • Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność;
  • Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszych fanpage’ów nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook;
  • Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
 4. Poprzez funkcjonowanie naszych fanpage’ów zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:
  • Identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, który nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
  • podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
  • inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
  • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
  • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek), wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
  • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisie, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);
  • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'ów.
 5. Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • w celu prowadzenia fanpage'ów na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz:
  • informowania za jego pomocą o naszej aktywności;
  • promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy;
  • promowaniu działań Domu Dziennego Pobytu „Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej; 
  • budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej;
  • w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem;
  • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage'ów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.
 6. Odbiorcy danych:
  Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  • podwykonawcom –  czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpage'ów;
  • podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook, dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
   Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 7. Okres przechowywania danych:
  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:
  • informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania;
  • w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
  • Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook, tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
  • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu;
  • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook, wynoszący 2 lata.
 8. Posiadają Państwo prawo:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym ust. 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
  • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 9. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
  Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage'ów lub pozostawiania komentarzy.
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów trzecich.